مسابقات فرهنگی ورزشی در ایام نوروز

مسابقات فرهنگی ورزشی روستای پـــیرحاجات در فــروردین ماه سال جاری
متقارن با ایام خجسته و میمون نوروز در مـجـمـوعـه ورزشـی بـرگـزار گـردید.
سه تیم شرکت کننده برای مسابقات طناب کشی به رقابتی هیجانی پرداختند
که در پایان به تیم برتر جوایزی اهدا گردید.
اهداف پیش رو برای برگزاری این مسابقات ، دور همی بودن میهمانان و میزبان در
یک روز بــیاد ماندنی بــود که ثــــابت شود مـــنش پـــهلوانی در خون روستایی جریان
دارد و حرمت ها هیچ وقت شکسته و از هم گسسته نخواهد شد.
جا دارد از تــلاش بــی وقفه دوست عـــزیزمان جــناب آقای رامین بورنگ برای
تهیه اخبار مربوطه تشکر و قدردانی گردد.