زائران زنده دل

پیرحاجات همه ساله میزبان زائران و دلدادگان آقا شیخ احمد بن اسحاق (ره) 

است که به عشق این بزرگوار پا به این دیار نهاده و او را زیارت میکنند.

زائرانی که حضورشان مایه دلگرمی است دست به دست هم میدهند 

و امور اجرایی اطراف بقعه را به کمک یکدیگر سرو سامان می بخشند.

آنها لطف و عنایت خودشان را به آقا شیخ احمدبن اسحاق (ره) اینگونه ابراز میدارند.

باشد روزی خداوند باریتعالی لطف و کرمش را بر این مردمان روا سازد و آنها را بی نیاز گرداند.