طـلـب کـن تـو مـا را از کـرمـت ای آقـا

شعر زیر بصورت آزاد توسط آقای حسن ابراهیمی از روستای مهرآباد در وصف 

شیخ کمالات و اجمل جمالات آقا احمدبن اسحاق (ره) سروده شده است.

 

سلام ما به تو ای شیخ احمد اسحاق

سلام ما همه به تو ای شیخ احمد اسحاق

طـلـب کـن تـو مـا را از کـرمـت ای آقـا

تا ببوسم قبر تو را بهر شفاعت ای آقا

تو بطلب تا نطلبی ما چه کنیم

چگونه بر گنبد تو ما دیده کنیم

از خدا خواه قسمت ما کند زیارتگه تو

تا ببینیم از نزدیک مقبر و بارگه تو

به ما گفتند که تو پیر حاجاتی ای آقا

شخصیتی بزرگوار و با کمالاتی آقا

مدفن تو باشد اینجا شهر طبس

تا که فیض برند از وجود تو همه کس

مرغ دل ما پر به هوایت می زند

ناله بر کوی و منارت می زند

از خدا خواه بر نگهم دیده کند

زیارت نصیب این من دل مرده کند

چه خوش است بر من گفتن مدح و ثنای او

تو بگو ابراهیمی بار دگر زین اشعار برای او