پــایــان فــصــل ســفــر

ما همه ساله میزبان زائران و مشتاقانی هستیم که به عشق این دردانه بهشت کویر 

یعنی پــیــرحــاجــات پا در قدم نهاده ، به این دیار رهسپار میشوند.

اهالی و خدمتگزاران بقعه متبرکه آقا شیخ احمد بن اسحاق (ره) در پایان فصل سفر 

سفره ای به بلندای آسمان میگشایند و میزبان میشوند و میهمانان را به روی خوش میپذیرند.

پایان فصل سفر را با دعای پرفیض ندبه در کنار مزار شخص شریف جناب احمدبن اسحاق (ره

با معدود زائران بدرقه میکنیم وبعد از دعا و ثنای فراوان ، به روح این پیر بزرگوار و اهل 

بیت پیامبر اسلام درود میفرستیم و به انتظار فصلی شکوفا و نو می نشینیم . فصلی چون پاییز 

و روی خوش برگـــ ریزان

خدمتگزاران سفره های رنگین را با دلچسب ترین ولیمه ، میهمانان را پذیرا میشوند.

گویی عید و است فرخنده روزی..

تصاویر، گویای این میهمانی است