تصاویر ارسالی از خانم نازنین بورنگ

با تشکر از سرکار خانم نازنین بورنگ بابت ارسال تصاویر زیبا

و بیادماندنی از مرحوم پدر گرامشان و جمعی از دوستان آنمرحوم