یاد باد آن روزگاران ، یاد باد!

 

Scan8

ایستاده از راست : آقای سید حسن لطفی فاطمی، آقای سید فرهاد شهبازیان، آقای

اسمائیل اسمائیلی،مرحوم مغفور شادروان علی بورنگ، آقای سید حسین لطفی فاطمی

Scan10

نشسته از راست : مرحوم مغفور شادروان علی بورنگ ، آقای احمد رضابنت

Scan11

مرحوم مغفور شادروان علی بورنگ بر سر مزار پدرشان