عمله و مینی‌ژوب (پیرحاجات)

Scan12

دهه شصت دهه ای پر از هیجان و بهتر است بگویم پر از خاطره هایی که دیگر نمیتوان بدآن دست یافت.

عمله و مینی‌ژوب به رویدادی مشهور در تاریخ اجتماعی ایران اشاره دارد.

نمایشنامه ای به همین عنوان با زمزمه ی تصنیفی از ابوالحسن صبا با نام محله سنگتراشون

در روستای پیرحاجات

زمزمه ی بندی با همین منوال

عمله خورد و خسته ، کنار جو نشسته

سیگاری ها به دورش ، همیشه جمع میبسته

دگه نمروم دگه نمروم دگه نمروم ولایت ، دگه نمروم دگه نمروم دگه نمروم ولایت

و …