شمعدان مسی

شمعدان مسی بزرگ به بلندای ۳۶ سانتیمتر که به سال ۱۱۳۱ هجری قمری بر مزار پیرحاجات وقف شده است.

طبس شهری که بود (بناهای تاریخی)ص۳۵۰ش۳۰۲