کاشی فیروزه ای

کاشی فیروزه ای با نوشتارهای برجسته که تاریخ بنای پیرحاجات را دارد، به سال ۶۰۱ هجری قمری (احدی وستمایه).

طبس شهری که بود (بناهای تاریخی)ص۳۴۹ش۲۹۹