کاشی فیروزه ای محراب

کاشی فیروزه ای رنگ یکپارچه با طرح محراب که بر اسپر طاقنمای محراب گچی مزار پیرحاجات نصب شده است.

طبس شهری که بود (بناهای تاریخی)ص۳۴۸ش۲۹۷