موزه ی مردم شناسی پیرحاجات

در پیرحاجات قدیم آسیاب ها بصورت سنگی

کار میکردند، در اکثر منازل دست داس وجود

داشت، گندم را با آن می کوباندند ، هسته ی

خرما را با آن می کوباندند، فرآوری آن آرد بود برای تهیه نان

موزه مردم شناسی پیرحاجات دستآورد مهمی

است برای شناساندن مفهوم روستانشینی و

فرهنگ روستایی

سعی بر آن شده تا در این مجموعه کاربرد ادوات

کشاورزی و دامپروری به معرض ظهور گذارده

شود.