چـیـل بـرفـراز آسـمـان

دهم بهمن ماه ۱۳۹۳ ، تیم کوهنوردی شهرستان طبس و دوست داران طبیعت ، برآن شدند تا با اتحاد 

و همبستگی وصف ناپذیر خود کوه چیل ؛ که نماد قدرت و اقتدار روستای پیرحاجات است را 

با دلهای مهربانشان فتح کنند. تصاویر گویای این همبستگی و مهربانی است.