پیرحاجات در لغت نامه دهخدا

پیرحاجات . (اِخ ) دهی از دهستان حلوان بخش طبس 

شهرستان فردوس واقع در ۸۴هزارگزی شمال باختری 

طبس سر راه مالرو عمومی دستگردان . کوهستانی ، 

گرمسیر. دارای ۱۳۸ تن سکنه . آب آن از قنات . محصول 

آنجا غلات و خرما و پنبه. شغل اهالی زراعت و

راه آن مالرو است و دبستانی دارد.

(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹).