موقعیت جغرافیایی روستای پیرحاجات

موقعیت جغرافیایی :

شمال غربی شهرستان طبس 

مسیرهای پیشنهادی :

سفر با خودرو

جاده طبس. اصفهان ۱۱۲ کیلومتر، ۱ ساعت ۴۸ دقیقه

سفر بصورت پیاده

جاده طبس. اصفهان ۶۹.۶ مایل، ۲۲ ساعت ۵۲ دقیقه

با کلیک کردن روی پیرحاجات میتوانید

موقعیت روستا را بصورت آنلاین

مشاهده نمائید.